ระบบเบิกสวัสดิการภาครัฐ ผ่าน LINE

Department:

Industry:

Version: 1.0.0

Vendor: Steaming

แอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและพนักงานราชการในการเบิกสวัสดิการ ภายใต้กรอบเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกรมบัญชีกลาง สามารถปรับให้สอดคล้องกับกระบวนงานของหน่วยงาน ทำให้สะดวกในการตรวจสอบ, ติดตามผล และง่ายต่อผู้บังคับบัญชาในการอนุมัติผ่านทาง LINE

เพียงผูกบัญชี LINE กับ K2 Account โดยการให้สิทธิ K2 Line Connector บน LINE application กรอก Username และ Password ของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ใช้งานบน K2 ก็สามารถกดเมนูต่างๆ เพื่อดำเนินการได้ดังนี้

 • New – คลิกเพื่อสร้างคำร้องใหม่
 • Tracking – ติดตามสถานะคำร้องของตัวเอง
 • My Tasks – แสดงคำร้องที่รอเรา(เจ้าของบัญชี LINE) อนุมัติ
 • Workspace – คลิกเพื่อเปิด K2 workspace บน web browser

สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบประวัติที่ผ่านมา มีบันทึกขั้นตอนการอนุมัติ และลดความผิดพลาดในการทำเบิกจ่าย

FORMS

 • Form ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • Form ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • Form อนุมัติตามขั้นตอนดำเนินงานในแต่ละ Flow
 • หน้าจอแสดงงานที่ต้องดำเนินการ (Worklist)
 • หน้าจอแสดงรายการขอเบิกทั้งหมดของตัวเอง

FLOWS

 • Workflow การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • Workflow การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

REPORTS

 • พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานที่นำไปใช้

BUSINESS BENEFIT

 • อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เบิกสวัสดิการ, ลดขั้นตอนลดความผิดพลาด
 • มีระบบแจ้งเตือนและติดตามสถานะผ่าน LINE Application
 • เจ้าหน้าที่การเงินและผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติกระบวนงานได้ทั้งผ่านหน้าจอและ LINE Application

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนอัตโนมัติทาง LINE จะมีค่าบริการเพิ่มเติมเฉลี่ย 0.02 บาท/ข้อความ (เช่น การแจ้งผลการอนุมัติเมื่อจบ Flow) ส่วนการใช้งานที่ user ต้องคลิกที่เมนูเอง จะไม่เสียค่าใช้จ่าย (เช่น การกดเมนูติดตามสถานะ)


More App By Steaming

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม