Tag: Human Resource archive page

Recruitment System

ระบบการจัดสรรพนักงาน (Recruitm […]

มิถุนายน 7, 2021 Read more

E-Meeting

ระบบจัดการการประชุม คือ เป็นระ […]

สิงหาคม 10, 2020 Read more

Leave Request

ระบบลา คือ ระบบที่ช่วยให้พนักง […]

สิงหาคม 3, 2020 Read more

Employee Profile

ระบบการจัดการข้อมูลพนักงาน คือ […]

กรกฎาคม 27, 2020 Read more

Car Request

ระบบบริการจองรถ คือ ระบบที่ช่ว […]

กรกฎาคม 23, 2020 Read more

HR Training

ระบบจัดการการฝึกอบรม เป็นระบบท […]

กรกฎาคม 13, 2020 Read more
ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม