Recruitment System

Department:

Industry:

Version: 1.0.0

Vendor: Double P

ระบบการจัดสรรพนักงาน (Recruitment System) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในการจัดหาคนเข้าทำงาน โดยระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการประเมินผู้สมัครเบื้องต้นโดยการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในรูปแบบข้อสอบอัตนัย และปรนัย ระบบสามารถช่วยในการจัดสรรคณะกรรมการเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัคร จนกระทั่งถึงขั้นตอนการก่อนการเริ่มงาน ยิ่งไปกว่านั้นระบบยังสามารถสร้างฟอร์มคำร้อง เพื่อพิจารณาการขอโควตารับพนักงานเพิ่มในแต่ละแผนกหรือในแต่ละตำแหน่งงานได้อีกด้วย

FUNCTIONS

 • Manpower Management เป็นการจัดการเกี่ยวกับการขอเพิ่มผู้ทำงานในแผนกหรือแต่ละตำแหน่งงาน โดยมี K2 Workflow ในการจัดการการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน
 • Job Vacancy: เป็นการจัดการเกี่ยวกับการประกาศตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร เช่นการประกาศตำแหน่งงานใหม่ การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับ และการปิดการรับสมัครตำแหน่งงานนั้น ๆ
 • Examination: การสร้าง แก้ไข ลบ และจัดการข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัยสำหรับใช้ทดสอบผู้สมัคร การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ รวมไปถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบทดสอบที่องค์กรกำหนดได้ตามระยะเวลาที่องค์กรกำหนดกำหนดไว้
 • Interviewer Management: เป็นการจัดการเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลาสัมภาษณ์ สถานที่ รวมไปถึงการกำหนดชื่อของคณะกรรมการที่ร่วมสัมภาษณ์

FORMS

 • ฟอร์มสร้างคำร้องขออนุมัติโควตา
 • ฟอร์มแก้ไขและยกเลิกคำร้องขออนุมัติโควตา
 • ฟอร์มการตัดสินใจอนุมัติโควตา
 • ฟอร์มสร้างคำร้องขออนุมัติการจ้างงาน
 • ฟอร์มแก้ไขและยกเลิกคำร้องขออนุมัติการจ้างงาน
 • ฟอร์มการตัดสินใจอนุมัติการจ้างงาน
 • ฟอร์มการกำหนด Interviewer
 • ฟอร์มแก้ไขและยกเลิกคำร้องการกำหนด Interviewer
 • ฟอร์มการตอบรับ ปฏิเสธการเข้าร่วม Interview

FLOWS

 • ขออนุมัติคำร้องโควตา
 • ขออนุมัติการจ้างงาน
 • การกำหนด Interviewer
 • การ Redirect สำหรับการจ้างงาน
 • การ Redirect สำหรับการขอโควตา

REPORTS

 • เรียกดูข้อมูลการรับผู้สมัครในแต่ละเดือน
 • เรียกดูข้อมูลจำนวนผู้สัมภาษณ์ในแต่ละตำแหน่งงาน
 • เรียกดูข้อมูลจำนวนใบสมัครในแต่ละสถานะของแต่ละเดือน
 • เรียกดูข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการรับสมัครงาน

BUSINESS BENEFIT

 • ลดความซับซ้อนในการจัดการเกี่ยวกับการประกาศตำแหน่งงาน
 • มีการแจ้งเตือนและอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
 • สามารถประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครงานได้
 • ระบบสามารถจัดการการอนุมัติสำหรับให้ผู้อนุมัติตามโครงสร้างขององค์กรได้
 • สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม หรือปฏิเสธการอนุมัติคำร้องต่าง ๆ ได้


More App By Double P

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม