Hire Purchase Approval Management

Department:

Version: 1.0.0

Vendor: iDesign Solution

เกี่ยวกับ ระบบจัดการธุรกิจเช่าซื้อ Hire Purchase Approval Management

เพราะการซื้อขายรถยนต์ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะทำการซื้อขายแบบผ่อนชำระ โดยใช้บริการจากสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการชำระ บริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์จะทำสัญญาเช่าซื้อกับตัวกลางซึ่งก็คือสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้นในธุรกิจนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารและการโอนค่อนข้างมาก บริษัท iDesign Solution จึงจัดทำ ระบบจัดการธุรกิจเช่าซื้อ หรือ application เพื่อบริหารจัดการธุรกิจเช่าซื้อแบบครบวงจรเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

Hire Purchase Approval Management เป็น ระบบบริหารจัดการธุรกิจเช่าซื้อในส่วนการทำตลาดเช่าซื้อแบบครบวงจร สำหรับการให้เช่าซื้อ รถยนต์ใหม่, รถยนต์ใช้แล้ว, รถจักรยานยนต์, รถแลกเงิน แบบโอนเล่มทะเบียนรถยนต์, รถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มทะเบียน ระบบมีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เอื้อกับการจัดการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ได้แก่ การกำหนดเงื่อนไขและการชำระค่างวดเช่าซื้อแบบปกติ, Balloon Payment, Step up, Step down, การกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการเช่าซื้อ, การพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเช่าซื้อ, การส่งมอบรถยนต์ และการแจ้งทำประกันภัยและประกันชีวิต

ระบบจัดการธุรกิจเช่าซื้อ Hire Purchase Approval Management ประกอบไปด้วย 10 Modules หลัก และ 4 Modules เสริม

Module หลักได้แก่

 1. การพิจารณาคัดเลือก Dealer
 2. การกำหนดเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
 3. การกำหนดราคามาตรฐานรถยนต์ใช้แล้ว
 4. ร้างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการเช่าซื้อ
 5. การพิจารณาอนุมัติเช่าซื้อ
 6. ระบบส่งมอบทรัพย์สินให้ลูกค้า
 7. การจ่ายเงินค่าทรัพย์สินให้ Dealer
 8. การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันให้ Insurance, Life Assurance
 9. การจัดทำสัญญาเช่าซื้อ
 10. การบริหารจัดการหลักประกันการเช่าซื้อ

Module เสริมได้แก่

 1. Partners Relationship Management
 2. Customers Relationship Management
 3. Hire Purchase Business Planning & Monitoring
 4. Hire Purchase G/L
ระบบจัดการธุรกิจเช่าซื้อ Hire Purchase Approval Management

FORMS

 • Performance Dashboard
 • HP Screening Criteria Set up
 • Primary Application Screening
 • o Credit List, NCB, Credit Scoring
 • Secondary Application Screening
 • o Checker In, Check Out
 • Case Approval
 • o Underwriter, Authorized Approval
 • Assets Deliver
 • Insurance and Life Assurance Case Confirmation

FLOWS

 • Screening Criteria Set up
 • Primary Application Screening
 • o Credit List, NCB, Credit Scoring
 • Secondary Application Screening
 • o Checker In, Checker Out
 • Case Approval
 • o Underwriter, Authorized Approval
 • Assets Deliver
 • Insurance and Life Assurance Case Confirmation

REPORTS

 • Standard Dashboard
 • Application Screening Report
 • Checker In & Checker Out Screening Performance Report
 • Underwriting & Authorized Approval Report
 • Car Deliver Report
 • Car Insurance Confirmation Report
 • Life Assurance Confirmation Report

ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบจัดการธุรกิจเช่าซื้อ Hire Purchase Approval Management ของ iDesign Solution

 1. ระบบออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจเช่าซื้อ, สินเชื่อรถยนต์, ประกันภัย, ประกันชีวิต, CRM, Contact Center
 2. ระบบออกแบบเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด Digital Transformation ทำให้
  1. สามารถทบทวนรูปแบบ Business Model ของธุรกิจ
  2. สามารถทบทวน Value Chain ของธุรกิจ
  3. สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าแบบใหม่ในโลก Digital
  4. สามารถสร้างทักษะของบุคลากรและปรับองค์กรใหม่
 3. การออกแบบและพัฒนาระบบ ใช้ Concept System Synergy Development คือการสร้างความสมดุลในการทำงานระหว่าง คน-กระบวนการ-เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 4. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ใช้การพัฒนาแบบ No-Code Development, Parameter Set up & Configuration-based  และควบคุมการทำงานด้วย Tool Work flow ทำให้ง่าย รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ และกระบวนการทำงาน โดยใช้ K2 Platform v. 5.3
 5. ระบบสามารถ Display Anywhere, Anytime, Any devices
 6. ระบบสามารถทำการ Implement & Go live ด้วย Standard Function ภายในระยะเวลา 3 เดือน
 7. การพัฒนาระบบได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษาทุกด้านจาก K2 Thailand

BUSINESS BENEFIT

Application Hire Purchase Approval Management หรือ ระบบจัดการธุรกิจเช่าซื้อ จาก iDesign Solution นั้น ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจการเช่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็น

Management : ช่วยผู้บริหารมองภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
 • สามารถช่วยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและมองเห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งได้จากสถิติที่ Application รายงาน
 • ข้อมูลที่ได้จาก Application สามารถช่วยในการวิเคราะห์ตลาด และการเข้าถึงเป้าหมายได้สะดวดรวดเร็วมากขึ้น
Product / Marketing / Sales : ช่วยในแง่การขายและการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ได้เปรียบคู่แข่งในท้องตลาดในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ในธุรกิจเช่าซื้อ
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า Dealer หรือ เต๊นท์รถได้ในเวลาอันสั้น
Operation Staffs : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ระบบมีความยืดหยุ่น
  • ผู้ใช้สามารถสร้าง rule หรือ condition ของ flow แต่ละ product ได้อย่างแตกต่างกัน
  • ผู้ใช้สามารถจัดการ workflow ได้อย่างอิสระ
 • ระบบมีการติดตามทุกสถานะตาม workflow ที่วางไว้
 • เพิ่มประสิทธิภาพงานในแง่คุณภาพและปริมาณจาก workflow ที่ทำงานแบบ automate
 • ลดเวลางานลงได้ ลูกค้ามีลดเวลาการรอคอยแต่ละ process ทำให้เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ลดค่าใช้จ่ายในแง่ปฏิบัติการลงไปได้
Customers / Business Partners : ในมุมมองลูกค้าและ partner
 • สามารถดูข้อมูลอัพเดทของตัวเองได้เอง
 • พัฒนาการสื่อสารระหว่างลูกค้า/คู่ค้ากับบริษัท
 • บริษัทสามารถส่งรายงานไปหาลูกค้า/คู่ค้าได้ง่ายขึ้น
 • ลูกค้า/บริษัท สามารถทำ transaction บางอย่างได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่าน operator

บทความที่เกี่ยวข้อง


More App By iDesign Solution

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม