ระบบบริหารจัดการงบประมาณ เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณของบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยมีความสามารถของระบบดังนี้

 • อนุมัติจัดทำงบประมาณประจำปี ได้แก่ จัดทำคำของบประมาณ การโอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งตามกลยุทธ์ หน่วยงาน และประเภทของงบประมาณ
 • อนุมัติจัดทำกระบวนการจัดซื้อ ได้แก่ ใบเสนอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ตามวงเงินที่ได้จากงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณ ได้ถึงระดับรายการสั่งซื้อ
 • รายงานสรุปการใช้งบประมาณ แบ่งตามประเภท หรือหน่วยงานที่ของบประมาณ

FORMS

 • Budget Request
 • Budget Request
 • Purchase Requisition
 • Purchase Order
 • Goods Receive
 • User Organization / Role Management

FLOWS

 • Budget Request Approval
 • Budget Adjust & Transfer Approval
 • Purchase Requisition Approval
 • Purchase Order Approval

REPORTS

 • Budget Summary Dashboard by Corporate / Department / Strategy
 • Budget Tracking by PR / PO
 • Budget Request / Adjust & Transfer List
 • Purchase Requisition List
 • Purchase Order List
 • Goods Receive List
 • Process Monitoring

BUSINESS BENEFIT

 • ผู้บริหารสามารถวางแผน ควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ในระดับบริษัท หน่วยงาน รวมไปถึงรายโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดบทบาท และหน่วยงานผู้อนุมัติได้อย่างยืดหยุ่นในแต่ละกระบวนการตั้งแต่การของบประมาณ การโอนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รองรับการเชื่อม และการส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับระบบภายนอก เช่นระบบบัญชี การเงิน รวมไปถึงการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น

More App By Artiligent

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม