Purchase requisition คือระบบที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถสร้างรายการได้โดยเลือกจาก list หรือใช้ Catalog สินค้าพร้อมรูปภาพ เอกสารที่สร้างจะถูกส่งงานอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบ อนุมัติ และดำเนินการ ตามผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนในองค์กร นอกจากนี้ ระบบ Purchase requisition solutions ยังออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ทั่วไป

Purchase requisition solutions คือส่วนหนึ่งของ Procurement series จาก CrossingSoft ซึ่งจะช่วย streamline ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา (Sourcing process), การทำรายการ (Transaction process) และการจัดการคู่ค้า (Vendor management process)

FORMS

  • แบบฟอร์ม Purchase requisition และรายละเอียดการอนุมัติ

FLOWS

  • Purchase requisition flow

REPORTS

  • Purchase requisition status summary report
  • Purchase requisition detail report

BUSINESS BENEFIT

  • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการจัดการเอกสาร Purchase requisition ให้เร็วขึ้น และจัดเก็บในรูปแบบที่เป้นมาตรฐาน
  • ควบคุมกระบวนการทำงานและปรับแต่งการอนุมัติตามนโยบายของบริษัทได้
  • สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • ออกแบบมาเพื่อรองรับการสร้าง PO กับระบบ ERP ทั่วไป


More App By CrossingSoft

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม