Vendor management system คือระบบการจัดการคู่ค้าออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบริษัทกับคู่ค้า รองรับความหลากหลายของการทำงานที่แตกต่างกันตามประเภทสินค้า บริการ และลักษณะคู่ค้า สามารถปรับแต่งขั้นตอน แบบฟอร์ม และเกณฑ์การทำงาน ตามนโยบาย รวมถึงสามารถตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าได้อย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ(Corporate governance) โปรแกรมรองรับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การลงทะเบียนคู่ค้า, การทำ Pre-Qualification, Claim & Complaint, Hold & Blacklist  และ Post Evaluation Vendor Management System คือส่วนหนึ่งของ Procurement series จาก CrossingSoft ซึ่งจะช่วย streamline ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา(Sourcing process), การทำรายการ(Transaction process) และการจัดการคู่ค้า(Vendor management process)

FORMS

 • แบบฟอร์ม Pre-Qualification และรายละเอียดพิจารณาการอนุมัติ
 • แบบฟอร์ม Claim & Complaint และรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ
 • แบบฟอร์ม Hold & Blacklist และรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ
 • แบบฟอร์ม Post Evaluate และรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติ

FLOWS

 • Pre-qualification approval flow
 • Claim & Complaint approval flow
 • Hold & Blacklist approval flow
 • Post evaluate approval flow

REPORTS

 • Vendor Status report
 • Green Vendor report
 • Claim & Complaint Status report
 • Hold & Blacklist Status report
 • Post Evaluate report

BUSINESS BENEFIT

 • เก็บข้อมูลสินค้า บริการ และรายละเอียด Vendor ของทุกธุรกิจไว้อยู่ที่เดียว
 • ควบคุมกระบวนการทำงานและปรับแต่งการอนุมัติตามนโยบายของบริษัท
 • มีระบบประเมิน Vendor Performance เพื่อใช้ในการพิจารณาการเลือกซื้อสินค้าในอนาคต
 • กระบวนการทำงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ(Corporate governance)


More App By CrossingSoft

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม