Sustainability Control Management

Version: 1.0.0

Vendor: Ventek

Sustainability Control Management เป็นระบบที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชีวิต,สภาพแวดล้อม, และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น และอีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ระบบจะมีการทำแบบสอบถามและทำการตรวจสอบผลในทุกๆช่วงเวลาตามที่ต้องการ (Performance Internal Audit, Quarterly Audit, Yearly Audit) โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบใน 3 มุมคือ

 • คุณภาพชีวิตของพนักงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ความปลอดภัยในการทำงาน

FORMS

 • ถาดงานการของทำ Monitoring, Auditing
 • แบบสอบถามของการทำ Monitoring, Auditing
 • การทำแบบสอบถามของการทำ Monitoring, Auditing
 • แบบฟอร์มแจ้งผลกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
 • แบบฟอร์ม Maintain Master Data

FLOWS

 • Performance Monitoring
 • Performance Auditing
 • Review Monitoring

REPORTS

 • Dashboard Performance Audit
 • WMS Annual Check Report

BUSINESS BENEFIT

 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงาน: การบริหาร การตรวจสอบ และการควบคุมจะช่วยให้องค์กรตรวจสอบและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น และส่งเสริมวิธีการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: มีโครงการที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมักจะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยการปรับปรุงการใช้ทรัพยากร ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มกำไรได้
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและการลดความเสี่ยง: การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับความยั่งยืนช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและลดความเสี่ยงของการถูกปรับ ค่าปรับ และความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • สร้างชื่อเสียง: การนำมาใช้ประโยชน์จากวิธีการที่ยั่งยืนและการปฏิบัติตามกฎหมายทางสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรในหมู่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน และชุมชน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความภักดีและมีความเชื่อมั่นในสาธารณะ

More App By Ventek

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม